انتصاب دبیران چهار همایش علمی در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب دبیران چهار همایش علمی در دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر احمدرضا بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر سیداحمد فاطمی نژاد، استادیار گروه آموزشی علوم سیاسی دانشکده علوم اداری و اقتصاد را به سمت دبیری همایش "همگرایی و واگرایی در دنیای اسلام" منصوب کرد.

برگزاری سمینارهای کاربرد نظریه بازی ها در سیاست، چهره ژانوسی سیاست در شاهنامه و پدیدار شناسی تکفیر و خشونت از سوابق اجرایی دکتر فاطمی نژاد می باشد. وی همچنین مولف و مترجم 9 کتاب و 11 مقاله علمی – پژوهشی در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل و مجری یک طرح پژوهشی بوده است.

دکتر احمدرضا بهرامی همچنین در حکمی دیگر دکتر محمد جعفر یاحقی، استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی را به سمت دبیری همایش "شاهنامه پس از شاهنامه، بررسی سیر شاهنامه سرایی پس از شاهنامه فردوسی" منصوب کرد.

دبیری دومین همایش انجمن ترویج در سال 86 و دبیری همایش بزرگداشت فردوسی از سال 82 تا کنون از سوابق اجرایی دکتر یاحقی می باشد. وی همچنین مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی و معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سالهای گذشته بوده است. مدیریت قطب علمی فردوسی شناسی و ادبیات خراسان، مدیر مسئولی و سردبیری فصل نامه پاژ، سردبیری مجله خراسان پژوهشی، عضویت در هیأت تحریریه مجلات مختلف علمی و پژوهشی و عضویت در کمیته علمی همایش های متعدد داخلی و خارجی از دیگر سوابق اجرایی دکتر یاحقی می باشد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر عبداله همتی گلیان، استادیار و مدیر گروه آموزشی تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری را نیز به سمت دبیری همایش اشراق اندیشه مطهر - تعامل های جهان اسلام و غرب تا عصر رنسانس منصوب کرد.

مدیریت گروه آموزشی تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی، عضویت در گروه کمیته برنامه ریزی درسی و کمیته تحصیلات تکمیلی گروه آموزشی تاریخ و تمدن اسلامی از سوابق اجرایی دکتر همتی گلیان می باشد. وی همچنین در اجرای همایش اندیشه اشراق مطهر در سال 92 فعالیت داشته است.

دکتر جمشید درویش، استاد گروه آموزشی زیست شناسی دانشکده علوم نیز با حکم دکتر بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه به سمت دبیری "چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران" منصوب شد.

دکتر درویش رئیس مرکز پژوهشی جانورشناسی کاربردی و مدیر گروه پژوهشی جونده شناسی دانشکده علوم می باشد. معاونت پژوهشی دانشکده علوم، مدیریت گروه آموزشی زیست شناسی و ریاست دانشگاه بیرجند از سوابق اجرایی وی می باشد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار