انتصاب دكتر شهناز دانش به عنوان مدیر گروه آموزشی مهندسی عمران

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب دكتر شهناز دانش به عنوان مدیر گروه آموزشی مهندسی عمران

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمي دکتر شهناز دانش، دانشیار گروه آموزشی مهندسی عمران دانشکده مهندسی را به مدت دو سال، به عنوان مدير گروه آموزشي مهندسی عمران منصوب كرد.

دکتر دانش دارای 18 مقاله علمی – پژوهشی، 7 مقاله ISI و ارائه دهنده 60 مقاله در همایش های داخلی و خارجی است.

سه سال معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی و ده سال ریاست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست از سوابق اجرایی وی می باشد.

دکتر دانش همچنین عضو هیأت تحریریه مجله علمی – پژوهشی تحقیقات منابع آب ایران، عضو هیأت موسس و مسئول هسته پژوهشی توسعه پایدار در دانشکده مهندسی، عضو کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، عضو کمیته تحقیقات سازمان حفاظت از محیط زیست خراسان رضوی، عضو کارگروه آلودگی هوای شهر مشهد، عضو کارگروه محیط زیست شورای شهر مشهد و عضو کمیته های تحقیقاتی برخی از شرکت ها و موسسات دولتی نیز می باشد.

دکتر کافی همچنین طي نامه اي از زحمات دكتر محمود فغفور مغربی ، مدیر قبلي اين گروه، تشكر و قدرداني كرد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار