انتصاب دكتر محمدرضا لطفعلی پور به عنوان مدیر گروه آموزشی اقتصاد

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب دكتر محمدرضا لطفعلی پور به عنوان مدیر گروه آموزشی اقتصاد

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمي دکتر محمدرضا لطفعلی پور، استاد گروه آموزشی اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد را به مدت دو سال، به عنوان مدير گروه آموزشي اقتصاد منصوب كرد.

ریاست دانشکده علوم اداری و اقتصاد، معاونت پژوهشی دانشکده علوم اداری و اقتصاد، سردبیری مجله علمی پژوهشی " پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی"، عضویت در هیأت تحریریه مجله دانش و توسعه، عضویت در هیأت تحریریه فصلنامه حقوق اقتصادی، موسس و عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهشی کشور های شرق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، عضویت در شورای پژوهشی شهرداری مشهد و عضویت در انجمن علمی بازرگانی کشور از سوابق اجرایی وی می باشد.

انتخاب به عنوان پژوهشگر نمونه سال 1391 دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد و استادیار نمونه دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1385، از دیگر افتخارات دکتر لطفعلی پور می باشد.

دکتر کافی همچنین طي نامه اي از زحمات دكتر محمدطاهر احمدی شادمهری ، مدیر قبلي اين گروه، تشكر و قدرداني كرد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار