انتصاب دكتر سعید زره داران به عنوان معاون پژوهش و فناوری دانشکده کشاورزی

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب دكتر سعید زره داران به عنوان معاون پژوهش و فناوری دانشکده کشاورزی

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمي دکتر سعید زره داران، استاد گروه آموزشی علوم دامی دانشکده کشاورزی را به مدت دو سال، به عنوان معاون پژوهش و فناوری دانشکده کشاورزی منصوب كرد.

مدیریت گروه آموزشی علوم دامی، مدیریت آزمایشگاه مرکزی و سردبیر مجله poultry science journal در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از سوابق اجرایی وی می باشد.

دکتر زره داران دارای 30 مقاله فارسی، 30 مقاله ISI و دارای بیش از 20 مقاله در کنفرانس های داخلی و خارجی می باشد.

دکتر کافی همچنین طي نامه اي از زحمات دكتر فرج اله شهریاری ، معاون پیشین این دانشکده، تشكر و قدرداني كرد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار