مراسم تقدير از دانشجويان ممتاز و پژوهشگر و فعال فرهنگي دانشكده الهيات برگزار شد.

ارسال شده در تاریخ :
مراسم تقدير از دانشجويان ممتاز و پژوهشگر و فعال فرهنگي دانشكده الهيات برگزار شد.

با همكاري بنياد دانشگاهي فردوسي و به مناسبت هفته پژوهش مراسم تقدير از دانشجويان ممتاز و پژوهشگر و فعال فرهنگي دانشكده الهيات برگزار گرديد.

در اين مراسم كه چهارشنبه 25 آذر در دانشكده الهيات برگزار شد، مديريت دانشكده، اعضاي هيأت مديره بنياد دانشگاهي فردوسي آقايان دكتر عليرضا ناظري و سرگلزايي و مديران  گروه هاي آموزشي حضور داشتند كه از دانشجويان ممتاز گروه هاي آموزشي، پژوهشگران و فعالين فرهنگي دانشكده تقدير بعمل آيد.

16013

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار