انتصاب دبیران سه همایش علمی در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب دبیران سه همایش علمی در دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر احمدرضا بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر تقی ابراهیمی سالاری، استادیار گروه آموزشی علوم اقتصادی دانشکده علوم اداری و اقتصاد را به سمت دبیری "اولین همایش ملی آثار و پیامدهای اقتصادی برجام" منصوب کرد.

معاونت اقتصادی سازمان اقتصاد و دارائی استان خراسان، مشاور اقتصادی وزارت نفت در حوزه گازی عسلویه، ریاست انجمن علمی توسعه منطقه ای ایران، معاونت مالی و اداری دانشکده علوم اداری و اقتصاد، عضویت در شورای راهبردی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی و نماینده دانشگاه فردوسی مشهد در شورای رفاهی منطقه 9 از سوابق اجرایی دکتر ابراهیمی سالاری می باشد.

دکتر احمدرضا بهرامی همچنین در حکمی دیگر دکتر رجبعلی کامیابی گل، استاد گروه آموزشی ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی را به سمت دبیری "پنجمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردهای آن" منصوب کرد.

دکتر کامیابی گل معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم ریاضی، مدیر گروه آموزشی ریاضی محض، معاون دانشکده علوم ریاضی، مدیر امور آموزشی دانشگاه و مشاور اجرایی معاونت آموزشی دانشگاه بوده اند. عضویت در کمیته عالی نظام پیشنهادات، عضویت در قطب علمی آنالیز جبر خطی، مدیر مرکز پژوهشی کاربرد موجک ها در سیستم های خطی و غیرخطی و عضویت در هیأت تحریریه مجله این مرکز پژوهشی از سوابق اجرایی وی می باشد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر محمدهادی هادی زاده یزدی، استاد گروه آموزشی فیزیک دانشکده علوم را نیز به سمت دبیری "نخستین همایش کاربران Geant4 در ایران" منصوب کرد.

دبیری دو کنفرانس فیزیک در سال های 1365 و 1394، عضویت در کمیته علمی کنفرانس ملی شتابگرهای ذرات، عضویت در کمیته علمی 7 کنفرانس فیزیک هسته ای ایران، عضویت در انجمن فیزیک ایران و ریاست انتشارات انجمن فیزیک ایران از سوابق اجرایی دکتر هادی زاده می باشد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار