برگزاري نشست معاون آموزشي ومدير دفتر نظارت دانشگاه بامسئولين وجمعي ازاعضاي هيأت علمي دانشكده علوم رياضي

ارسال شده در تاریخ :
برگزاري نشست معاون آموزشي ومدير دفتر نظارت دانشگاه بامسئولين وجمعي ازاعضاي هيأت علمي دانشكده علوم رياضي

نشست آقاي دكتر هاشمي معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي و دكتر سيد رضا عطارزاده حسيني مدير دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه فردوسي مشهد با رئيس ،،معاونين ، مديران و تعدادي از اعضاي محترم هيأت علمي دانشكده علوم رياضي در روز يكشنبه 20 دي ماه جاري برگزار شد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومي دانشگاه ،در ابتداي اين جلسه دكتر هاشمي ، ضمن ابراز خرسندي از حضور بين همكاران ،گزارش كوتاهي درمورد اقدامات صورت گرفته در حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي ارايه فرمودند.

در ادامه همكاران حاضر درنشست ، نقطه نظرات وپيشنهادهاي خودرادرمورد فعاليتهاي حوزه آموزشي دانشگاه بيان داشتند.درخاتمه نيزمعاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه ، در ارتباط با نكات مطرح شده به ارايه توضيحاتي پرداختند
      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار