اجرای طرح جامع مطالعاتی برای فضای‌سبز شهر جدید گلبهار توسط پژوهشکدة علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
اجرای طرح جامع مطالعاتی برای فضای‌سبز شهر جدید گلبهار توسط پژوهشکدة علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد

به گزارش خبرنگار روابط‌ عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در پژوهشکدة علوم گیاهی، طرح جامع مطالعاتی فضای سبز گلبهار، طیّ قراردادی با شرکت عمران شهر جدید گلبهار، توسط گروه گیاهان زینتی پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد به‌اجرا در می‌آید.

همزمان با توسعه و گسترش شهرنشینی و افزایش تراکم جمعیت و ایراد دخالت‌ها در محیط طبیعی، بافت انسانی شهرها به‌تدریج از طبیعت دور شده و لذا تأمین نیازهای زیست‌محیطی آن‌ها، به‌طور جدّی مطرح می‌گردد. به‌این‌ترتیب، برنامه‌ریزی اصولی در زمینة توسعة پایدار فضای سبز و حفظ، تداوم و توزیع مناسب آن، اهمیت فراوانی می‌یابد.

در همین راستا، طرح جامع مطالعاتی فضای سبز شهر گلبهار، به‌عنوان یکی از شهرهای جدید کشور، با هدف استانداردسازی فضای سبز این شهر و توسعة آن و نیز افزایش سرانه فضای سبز با تأکید بر افزایش راندمان مصرف آب و استفاده از گیاهان بومی، مدّنظر قرار گرفت. بر این اساس، طیّ قرارداد منعقدشده میان شرکت عمران شهر جدید گلبهار و گروه گیاهان زینتی پژوهشکده علوم گیاهی، مقرر گردید طرح مذکور تحت نظر سرکار خانم دکتر لیلا سمیعی به‌عنوان مجری طرح به‌مرحلة ‌اجرا درآید که این امر از اسفندماه سال1393 آغاز شده است.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار