انتصاب دكتر محمد طاهر احمدي شادمهري به سمت دبيري همايش تعامل صنعت و دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب دكتر محمد طاهر احمدي شادمهري  به سمت  دبيري همايش تعامل صنعت و دانشگاه

دکتر احمدرضا بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دكتر محمد طاهر احمدي شادمهري ، دانشیار گروه آموزشی اقتصاد دانشكده علوم اداري و اقتصادي را به سمت دبيري همايش تعامل صنعت و دانشگاه منصوب کرد.

مدیریت گروه آموزشی اقتصاد در سالهای 88 الی 94 و معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم اداری و اقتصاد در حال حاضر از سوابق اجرایی دكتر محمدطاهر احمدي شادمهري است.

.

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار