ابقای آقای دكتر علي يوسفي در سمت معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
ابقای آقای دكتر علي يوسفي در سمت معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه فردوسی مشهد

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمي دكتر علي يوسفي ، دانشیار گروه آموزشی علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی را به  عنوان معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ابقا  كرد.

در قسمتی از این حکم آمده است :

همانگونه كه مستحضريد در ساختار بازنگري شده دانشگاه ادغام دو معاونت “ دانشجويي “ و فرهنگي و اجتماعي “در آينده نزديك اجرايي خواهد شد. شايسته است سازماندهي و برنامه ريزي آن حوزه، به گونه اي راهبري گردد تا در اجرايي شدن فرايند ادغام ، كاركردهاي كليدي و مهم حوزه فرهنگي و اجتماعي متأثر نگردد

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار