برگزاری مجمع اتحاديه هاي انجمن هاي علمي دانشجويي كشاورزي دانشگاه هاي سراسر كشور به ميزباني دانشگاه فردوسي مشهد

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری مجمع اتحاديه هاي انجمن هاي علمي دانشجويي كشاورزي دانشگاه هاي سراسر كشور به ميزباني دانشگاه فردوسي مشهد

مجمع اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی کشاورزی دانشگاه های سراسر کشور با حضور حمیده عبدالهي، نماينده اداره فعاليت هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و 132 نفر از دبيران و نمايندگان انجمن‌هاي علمي دانشجويي حوزه مهندسي كشاورزي، روز شنبه 22 اسفند در ساختمان تحصيلات تكميلي دانشكده كشاورزي آغاز بكار کرد.

 در اين مجمع كه هيات رئيسه آنرا حمیده عبدالهی، نماینده اداره فعالیت های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، عبدالله لوشابي دانشجوي دوره دكترا از دانشگاه باهنر كرمان، بهداد شكر الهي، دانشجوي دوره دكترا از دانشگاه فردوسي مشهد و رضا دانايي كارشناس انجمن هاي علمي دانشگاه فردوسي مشهد بر عهده داشتند،  پس از بررسي و تصويب اساسنامه هاي اتحاديه هاي علوم دام وصنايع غذايي ، باغباني، گياهان دارويي و فضاي سبز ،زارعت - گياه پزشكي و آب، مكانيك بيوسيستم وخاك ،انتخابات شوراي مركزي اين اتحاديه ها، بازرسان و دبيران اتحاديه ها در دستور كار قرار گرفت و طي انتخابات انجام شده ضمن عضويت دبيران انجمن هاي علمي كشاورزي در پست هاي عضويت شوراي مركزي و بازرسي پنج اتحاديه فوق، در سه اتحاديه  آب، مكانيك بيوسيستم وخاك علي توكلي ، اتحاديه علوم دامي و صنايع غذايي، علي اصغر خليل خليلي و اتحاديه باغباني، گياهان دارويي و فضاي سبز محمد رزاقي از دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان دبيران اتحاديه از سوي اعضا شوراي مركزي انتخاب شدند. همچنين در انتخابات بازرسان اتحاديه ها نيز، بهداد شكرالهي از اتحاديه علوم دامي و صنايع غذايي ، بنفشه مالكي از اتحاديه باغباني، گياهان دارويي و فضاي سبز و سجاد رستمي از اتحاديه  آب، مكانيك بيوسيستم وخاك  از دانشجویان دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان بازرسان اتحاديه انتخاب شدند.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار