ابقای مدیر گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی

ارسال شده در تاریخ :
ابقای مدیر گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی

در حکمی که از سوی دكتر كافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، دکتر مصطفی مظاهری طهرانی، استاد گروه علوم وصنایع غذایی با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت مدیر گروه آموزشی علوم و صنایع غذای دانشکده کشاورزی ابقا شد.

در قسمتی از این حکم آمده است:

" به موجب این حكم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال در سمت مدیر گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی آن دانشكده ابقاء می‌شوید. امید است بر اساس برنامه های مدون و متناسب با سرمایه انسانی و مالی در اختیار آن گروه، بروندادی در شأن دانشگاه فردوسی مشهد در پایان تصدی این مسئولیت شما به وجود آید."

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار