برگزاری اولین نشست تجربه نگاری كارآفرینی مركز رشد واحدهای فناور دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری اولین نشست تجربه نگاری كارآفرینی مركز رشد واحدهای فناور دانشگاه فردوسی مشهد

 اولین نشست تجربه نگاری كارآفرینی مركز رشد واحدهای فناور دانشگاه فردوسی مشهد، روز چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395 در سالن شورای سازمان مركزی برگزار شد.

    در این نشست دوستانه، علی پور، كارشناس ارشد كارآفرینی و مدیرعامل واحد فناور میلوژی از واحدهای فناور مركز رشد علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد به بیان خاطرات و تجربیات مؤثر خود از سفر به اكوسیستم كارآفرینی جهان سیلیكون ولی, سیلیكون بیچ و سیلیكون هیل پرداخت.

وی نقشه ای از كارآفرینی جهانی در سیلیكون ولی ارائه کرد كه مورد توجه حاضران قرار گرفت و پیشنهاد شد تا این نقشه در مركز رشد واحدهای فناور دانشگاه فردوسی مشهد بومی سازی شود.

   درادامه این نشست كوفی گر، رئیس مركز رشد واحدهای فناور دانشگاه اصفهان  و موسوی، رئیس مركز رشد واحدهای فناور دانشگاه  فردوسی مشهد نیز حضور داشتند.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار