نشست مسئولان بازنگری برنامه‎ريزی درسی دانشكده‎های دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :
نشست مسئولان  بازنگری برنامه‎ريزی درسی دانشكده‎های دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

نشست مسئولان بازنگري برنامه ريزي درسي دانشكدهها با موضوع “تبيين سياست‌ها و رويه‌هاي بازنگري برنامه‌هاي درسي” در سالن شوراي سازمان مركزي دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

دكتر هاشمي معاون آموزشي دانشگاه، ضمن خير مقدم به اعضا و تاكيد بر اهميت بازنگري برنامههاي درسي از اعضا خواستند در بازنگري برنامههاي درسي به موارد زير توجه نمايند :

استفاده از خرد جمعي اعضاي محترم گروه آموزشي در بازنگري برنامههاي درسي به منظور تقويت ضمانت اجرايي برنامههاي مصوب،

مد نظر قراردادن اطلاعات طرح ارزيابي دروني گروهها و نقاط قوت وضعف آن به عنوان يكي از مستندات مورد نياز در بازنگري برنامههاي درسي،

توجه به اصل ماموريت گرايي و غايتمندي به عنوان اصل اساسي در بازنگري برنامههاي درسي،

توجه به برنامه بين المللي سازي آموزش عالي در ايران در بازنگري برنامههاي درسي،

به روز نمودن محتوا و سرفصلها و منابع و مراجع و تهيه نسخهاي از برنامه درسي مصوب به زبان انگليسي به منظور بارگذاري در وبگاه دانشگاه،

دعوت‌‌ و مصاحبه و نظرخواهي از كارفرمايان و دانشجويان نخبه و فارغ التحصيلان در مطالعات پشتيبان.

سپس آقاي دكتر كرمي مسئول كارگروه برنامهريزي درسي دانشگاه و دبير شورا، هدف اصلي نشست را بيان سياستها و فرآيندهاي مورد انتظار و بر طرف نمودن ابهامات مجريان بازنگري برنامههاي درسي بيان نمود و براهميت بازنگري برنامههاي درسي با توجه به تفويض اختيار وزارت علوم به دانشگاههاي برتر براي بازنگري برنامههاي درسي تاكيد نمود و توضيحاتي در خصوص  رويكردهاي ساير دانشگاهها در بازنگري برنامههاي درسي و رويكرد دانشگاه فردوسي مشهد ، اقدامات صورت گرفته از سال گذشته تاكنون در خصوص زير ساختها، فرآيندها، عقد قرار داد و نقش تسهيل‌گري نمايندگان دانشكدهها را بيان نمود.

مسئول كارگروه برنامهريزي درسي دانشگاه در ادامه عناصر برنامهريزي درسي، عوامل مؤثر بر برنامهريزي درسي دانشگاه، مدل برنامهريزي درسي، مراحل اجرايي فرآيند، كاربرگ ارزيابي و معيارهاي ارزيابي را براي اعضاء بيان کرد و ضمن تاكيد براهميت ارائه مطالعات پشتيبان در بازنگري برنامههاي درسي نمونههايي از مطالعات پشتيبان را براي آشنايي مجريان بيان نمود .

دكتر آهنچيان نماينده رئيس شوراي برنامهريزي درسي دانشگاه، نيز از مجريان بازنگري برنامه درسي خواست موقعيت پيش آمده را مغتنم شمرده و در بحث بازنگري، سند توسعه ملي برنامه ششم و نقشه جامع علمي كشور و دعوت از سازمان مديريت و رعايت الزامات درون دانشگاهي و اقتضائات استاني و اولويت توسعه رشتهها با توجه به اسناد فرادستي را مورد توجه قرار دهند و برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي را دراين راستا پيشنهاد نمودند.

درپايان نشست،آقايان دكتر هاشمي و دكتركرمي به سؤالات و ابهامات مطرح شده توسط اعضاء پاسخ دادند

20408

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار