ابقای معاون پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
ابقای معاون پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

در حکمی که از سوی دكتر كافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، دکتر حميدرضا پور رضا ، دانشیار گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی به مدت دو سال دیگر در سمت معاون پژوهش و فناوري دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسی مشهد ابقا شد.

معاونت پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی در حال حاضر همچنین مدیریت گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر در سالهای 84 الی 86 و 90 الی 92 از سوابق اجرایی دكتر حمید رضا پور رضا می باشد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار