اجرای طرح نظرسنجی از دانشگاهيان در باره فضای سبز پرديس دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
 اجرای طرح نظرسنجی از دانشگاهيان در باره فضای سبز پرديس دانشگاه فردوسی مشهد

به ‌گزارش خبرنگار روابط‌ عمومي دانشگاه فردوسي مشهد در پژوهشكده علوم گياهی، طرح پژوهشی با عنوان "ارزيابی ادراك و ترجيحات دانشجويان و كاركنان از فضاي‌سبز پرديس دانشگاه فردوسی مشهد" توسط خانم دكتر كريميان از گروه پژوهشی گياهان زينتی  اين پژوهشكده  به‌اجرا درآمد.

در اين طرح، ميزان استفاده، ترجيح زيباشناسي و امنيت رواني، تناسب موضوعيت منظر و همچنين تأمين نياز آموزشي فضاي‌سبز پرديس دانشگاه بر اساس گروه‌هاي سنی، جنسی، ميزان تحصيلات، موقعيت و محل تحصيل يا خدمت در دانشگاه فردوسی مشهد  مورد ارزيابي قرار گرفت.

در اين نظرسنجي كه بيش از 1000نفر در آن مشاركت داشتند، تقريباً آراء و نظرهاي تمامي طيف‌هاي مورد مطالعه، شامل دانشجويان، استادان و كاركنان در دانشكده‌ها و مراكز مختلف دانشگاه، با استفاده از پُرسشنامة الكترونيكی و نيز در محل، جمع‌ آوری شد.

بر اساس نتايج اين طرح، ميزان استفاده از فضاي‌سبز پرديس دانشگاه توسط اكثر پاسخ‌دهندگان، در طول سال، كم (40درصد) بود. وضعيت زيباشناسي و امنيت روانی پرديس دانشگاه فردوسی مشهد از نظر كاربران مختلف، بيش از حدّ متوسط و خوب (70درصد) ارزيابي شد.

در اين مطالعه، بين وضعيت زيباشناسي و امنيت رواني فضاهاي‌سبز پرديس، همبستگی بالايي (تقريباً 80درصد) حاصل شد؛ به‌اين‌معنا كه دانشجويان و كاركنان در مناظر زيباتر احساس امنيت روانی و آرامش بيشتری داشته‌ اند.

همچنين نوع فضاي‌سبز و منظر مطلوب از نظر كاربران فضاي‌سبز پرديس، به‌ترتيب فضاهای داراي نسبت بالایی از درختان، فضاهاي با طراحی نزديك به طبيعت، و فضاهاي دارای پوشش غالب چمن و گياهان پوششی ارزيابی گرديد.

از نظر استادان، كارشناسان و دانشجويان دانشكده‌‌هاي منابع‌طبيعی، كشاورزی و علوم، تنوع گونه‌هاي گياهي و طراحي كاشت، باتوجه به نيازهاي آموزشي و پژوهشی، به‌طور ميانگين، كم بود.

باوجود اين، بيشترين رضايت در بين كاربران دانشكده كشاورزي به‌دست آمد؛ به‌طوريی كه ميزان تناسب تنوع گونه‌هاي گياهي و طراحی كاشت را با نيازهاي آموزشی و پژوهشی خود، متوسط ارزيابی كردند.

30328

30327

30326

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

    
  نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

  نظرات (0 نظر)

  آخرین اخبار