انتصاب خانم دكتر خديجه بوزر جمهری به سمت مدير گروه جغرافيا

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب خانم دكتر خديجه بوزر جمهری به سمت  مدير گروه جغرافيا

دكتر محمد كافی، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمی دكتر خديجه بوزر جمهري دانشيار گروه آموزشي جغرافیا دانشكده ادبيات و علوم انسانی را به سمت مدير گروه آموزشی جغرافیا منصوب کرد.

در این حکم آمده است :

بنا به پيشنهاد رئيس محترم دانشكده ادبيات و علوم انساني، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال به عنوان مدير گروه جغرافياي اين دانشكده منصوب مي‌شويد. برنامه ريزي، نظارت و اعمال مديريت بر عملكرد گروه در راستاي بهبود شرايط آموزشي و پژوهشي بر اساس مفاد «برنامه مديريت گروه» و  استفاده از همه ظرفيت‌هاي همكاران در جهت تحقق سند راهبردي دانشگاه مورد تأكيد و انتظار مي‌باشد.

لازم به ذکر است :  خانم دكتر خديجه بوزرجمهري دانشيار گروه آموزشي جغرافیای دانشکده ادبيات وعلوم انساني  دانشگاه فردوسی مشهد مي باشد كه نگارش و تاليف يك  كتاب، 3 طرح پژوهشی ، نگارش و نشر بيش از 50 مقاله علمی و پژوهشی و دبیری 5 همایش علمی ، پژوهشی را در كارنامه خود دارد.

ايشان همچنین عضو مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ، عضو هیات مدیره انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران ، مدیر و موسس شعبه انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران در خراسان و عضو موسسه هسته پژوهشی مطالعات جغرافیای روستایی خراسان در دانشگاه فردوسی مشهد نيز هستند.
      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار