برگزاری جلسه تبادل اطلاعات وتجربیات مجریان بازنگری برنامه های درسی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری جلسه تبادل اطلاعات وتجربیات مجریان بازنگری برنامه های درسی  دانشگاه فردوسی مشهد

جلسه تبادل اطلاعات وتجربیات مجریان بازنگری برنامه های درسی با حضور دکتر هاشمی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ، دکتر کرمی رییس اداره برنامه ریزی درسی دانشگاه و مجریان بازنگری برنامه های درسی‌‌ دانشگاه  فردوسی مشهد  در روز سه شنبه 16 آذر ماه 1395 در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در آغاز این نشست دکتر کرمی رییس اداره برنامه ریزی درسی دانشگاه ضمن خیر مقدم به اعضا، هدف از برگزاری این نشست را تبادل تجربیات و اشتراک دانش و دیدگاه مجریان بازنگری برنامه های درسی در انجام مطالعات پشتیبان و آشنایی با نمونه هایی از مطالعات انجام شده در دانشکده ها و بیان نقطه نظرات و رفع ابهامات بیان نمود.

سپس دکتر هاشمی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ، ضمن تشکر از حضور مجریان بازنگری برنامه های درسی، با اشاره به روزآمد نبودن برنامه های درسی وعدم پاسخگویی برنامه های فعلی به نیازهای جامعه ، دانشجویان و صاحبان مشاغل، بر اهمیت و ضرورت بازنگری برنامه های درسی تاکید نمود.

دکتر هاشمی با اشاره به بند یک سند راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد مبنی بر ارتقای سطح آموزشی دانشگاه ، از بازنگری و ارتقای برنامه های درسی به عنوان یکی از ابزارهای ارتقای آموزشی نام برد و به اقدامات انجام شده در سطح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تنظیم آمایش آموزش عالی و فرآیند بازنگری ولزوم انجام مطالعات پشتیبان دربازنگری برنامه های درسی در دانشگاه فردوسی اشاره نمود.

در ادامه این نشست دکتر مغربی مجری بازنگری برنامه درسی مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشد، دکتر سینایی مجری بازنگری برنامه درسی علوم سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد و خانم دکتر حسینقلی زاده مجری بازنگری برنامه درسی مدیریت آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد اقدامات انجام شده در خصوص مطالعات پشتیبان را برای حاضران تشریح نمودند.

bz.2

bz.3

bz.4

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار