نخستين نشست تخصصی كارگروه تفسير تربيتی توسط پژوهشكده مطالعات اسلامی در علوم انسانی

ارسال شده در تاریخ :
نخستين نشست تخصصی كارگروه تفسير تربيتی توسط پژوهشكده مطالعات اسلامی در علوم انسانی

نخستين نشست از سلسله نشست هاي علمي با موضوع «بررسي ريشه شناختي پيوند رب و تربيت» با حضور دكتر خوانين زاده در دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد. اين نشست از سوي كارگروه تفسير تربيتي پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انساني دانشگاه برگزار شد.   

دكتر خوانين زاده در گام نخست به تبيين معناي «رب» نزد مفسران و لغويان 4 قرن نخست هجري پرداخت و در ادامه به رغم تصريح بر استفاده حداكثري از منابع متقدم وسنتي، با پررنگ كردن خلأهايي كه در اين زمينه وجود دارد، ضرورت بكارگيري روش ريشه شناسي و معناشناسي تاريخي را بيان نمودند. او در ادامه با اتخاذ رويكرد در زماني در مطالعات معناشناسي سعي بر استقصاء معاني «رب» در ديگر زبان هاي سامي داشت تا از اين طريق با جمع آوري و دسته بندي داده ها، به كشف ارتباط هاي مختلف همچون وام واژگي و ... بين معاني موجود بپردازد.

در مجموع او معتقد است كه «ربّ» واژه ايي اصالة سامي بوده و كاربردهاي وصفي و اسمي آن در زبان هاي سامي قايل پيجيويي است. در ادامه اين دو كاربرد، صورت هاي فعلي مشتق از دو ريشه «رببم و «ربو» نيز در تمامي زبان هاي سامي دست كم در برخي معاني كاربرد داشته اند. بر اين اساس اين دو ريشه اصالة سامي بوده و با توجه به ديدگاه هاي برخي زبانشناسان سامي به نظر مي رسد كه دراصل يك ريشه دو حرفي (رب) و به يك معنا بوده است. لازم به ذكر است كه واژه «تربيت» نيز از اين ريشه دو حرفي ساخته شده است.

.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار