اولين دانش آموخته مقطع دكتري رشته اقتصاد كشاورزي از رساله خود دفاع كرد

ارسال شده در تاریخ :
اولين دانش آموخته  مقطع دكتري رشته اقتصاد كشاورزي از رساله خود دفاع كرد

آقاي امير دادرسمقدم به عنوان اولين دانشجوي دكتري اقتصاد كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد در تاريخ 24 آذر 95 از رساله خود با عنوان "تأثير تنوع پنير بر تقاضا و رفاه فروشگاههاي مواد غذايي در شهر مشهد" دفاع كرد. اين رساله به راهنمايي دكتر محمد قرباني و دكتر عليرضا كرباسي و مشاوره دكتر محمدرضا كهنسال از اساتيد گروه اقتصاد كشاورزي دانشكده كشاورزي به انجام رسيده است. وي در اين رساله با بهرهگيري از مدل‎‎هاي مختلف نشان داد كه تنوع پنير نقش ويژهاي در ارتقاي سود و رفاه فروشگاهها و به تبع آن استقبال مصرفكنندگان دارد. در اين رساله تلاش شده است تا ارتباطات بين تنوع پنير برندهاي كاله، صباح، پگاه و 26 برند ديگر مورد ارزيابي قرار گيرد و تعداد بهينه پنير قابل عرضه برندهاي مختلف در فروشگاهها تعيين شود. همجنين  با توجه به برآوردهاي حاصل از الگوريتم اجتماع ذرات و ژنتيك جايگاه برندهاي كاله، پگاه و صباح  به لحاظ الگوي رهبريت  و پيرو  بودن در بازار ترسيم شده است.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار