دومين شماره ي مجله ي ممالك محروسه منتشر شد

ارسال شده در تاریخ :
دومين شماره ي مجله ي ممالك محروسه منتشر شد

دومين شماره ي مجله ي ممالك محروسه (دوفصلنامه ي ويژه ي پژوهش هاي قاجاريه شناسي) منتشر شد. دكتر محسن خليلي، استاد گروه علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد، صاحب امتياز، مدير مسئول و سردبير مجله ي ممالك محروسه است. شماره ي دوم ممالك محروسه دربرگيرنده ي نوشتارها و جستارهايي از علي باغداردلگشا، محمدعلي بهمني قاجار، كاوه بيات، غلامرضا جلالي، محسن خليلي، مهدي عباسي شاهكوه، سيدفريد قاسمي، جليل قصابي گزكوه، آرش منشي زادگان، علي نجف زاده، مريم نيل قاز، و احسان يارشاطر است.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار