برگزاری جلسه معاونین و مدیران ادواری فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری جلسه معاونین و مدیران ادواری فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

جلسه معاونین و مدیران ادواری فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، با حضور آقایان دکتر کافی، دکتر یوسفی، دکتر داوری، دکتر بذرافشان، دکتر طهمورث پور، دکتر سیدموسوی، دکتر ابراهیمی، دکتر غفاری، دکتر اصغرپور و دکتر آزاد برگزار شد.

دراین جلسه که در روز چهارشنبه اول دی ماه 95 برگزار شد دکتر یوسفی ضمن خوشامدگویی به معاونین و مدیران ادواری فرهنگی، توضیح مبسوطی در خصوص فرایند ادغام معاونت فرهنگی و اجتماعی با معاونت دانشجویی داده و سناریوهای مختلف ادغام مدیریت های موجود را در معاونت جدید دانشگاه ارائه نمود. طبق تصمیم اتخاذ شده معاونت جدید فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دارای بخش های زیر خواهد بود:

مدیریت فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه

گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

مرکز مشاوره و توانمندسازی (با تاکید بر برون سپاری خدمات دانشجویی)

مدیریت رفاه و سلامت دانشجویان (با تاکید بر برون سپاری خدمات دانشجویی)

مدیریت تربیت بدنی (ورزشهای همگانی ورزشهای قهرمانی و بازیهای ...)

در ادامه معاونین و مدیران ادواری فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حاضر در جلسه، نظرات خود را در دو محور تجربیات مربوط به تفکیک و ادغام دو معاونت فرهنگی و دانشجویی و وضعیت سیاست گذاری فرهنگی در وزارتخانه و دانشگاه ارائه نمودند.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

    
  نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

  نظرات (0 نظر)

  آخرین اخبار