برونگرايی يك الزام ملی برای دانشگاه ها

ارسال شده در تاریخ :
برونگرايی يك الزام ملی برای دانشگاه ها

روز چهارشنبه 15 دي 95  نشست صميمانه رئيس و معاونين دانشگاه فردوسي مشهد با جمعي از اعضاء هيئت علمي جديد دانشگاه كه در كارگاه آشنايي با قوانين و مقررات دانشگاه شركت كرده بودند برگزار گرديد.

در ابتداي اين نشست دكتر محمدرضا آهنچيان مدير دفتر برنامه ريزي و توسعه آموزشي دانشگاه به اهميت و مزاياي برگزاري كلاسهاي آموزشي براي اعضاء هيئت علمي اشاره كرده و مجموع بازخوردها و پيشنهادات اساتيد شركت كننده در كارگاه آموزشي آشنايي با قوانين و مقررات دانشگاه را بازگو نمود.

در اين نشست نمايندگان پنج نفر از اعضاء هيئت علمي به نمايندگي از ديگر استادياران به بيان مشكلات و مسائل آموزشي، پژوهشي، رفاهي و اداري پرداخته و پيشنهاداتي را مطرح نمودند. پس از آن دكتر محمد كافي رئيس دانشگاه فردوسي مشهد و دكتر محمدرضا هاشمي معاون آموزشي و دكتر احمدرضا بهرامي معاون پژوهشي پيرامون مباحث مطرح شده توسط اعضاء هيئت علمي توضيحاتي را ارائه نمودند.

دكتر محمد كافي در سخنان خود اظهار داشت دانشگاه فردوسي مشهد از نظر نشاط دانشجويي دانشگاه ممتازي مي باشد. همچنين رئيس دانشگاه فردوسي مشهد كيفيت آموزش در اين دانشگاه را ممتاز بيان كرده و خاطر نشان ساخت كيفيت آموزش علي رغم توجه بيشتر به پژوهش به هيچ عنوان افت نكرده است. وي تصريح كرد خواسته يا ناخواسته خروجي دانشگاه بايد يا دانش مدون در مرزهاي دانش بوده و يا فناوري.

رئيس دانشگاه فردوسي مشهد در جمع استادياران نسبتا جديد دانشگاه اعلام كرد، برون گرايي و ارتباط با صنعت و تجارت يك الزام ملي در برنامه هاي آينده دانشگاه ها مي باشد. وي همچنين توجه به رسانه ها و ايجاد شهرت براي دانشگاه را از اهداف بلند مدت دانشگاه در جهت جذب دانشجويان نخبه بيان كرد.

وي خطاب به اعضاء هيئت علمي جوان دانشگاه اشاره داشت: دانشگاه فردوسي مشهد  دانشگاهي ممتاز است و عضويت در اين دانشگاه هزينه خود را داشته كه تنها با تلاش و كوشش به دست مي آيد.

پس از آن دكتر هاشمي معاون آموزشي دانشگاه به تمهيدات و برنامه هاي دانشگاه در جهت هماهنگ بودن با سياست هاي پژوهشي دانشگاه اشاره نمود.

دكتر بهرامي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه نيز با بيان ضرورت نشر مقالات علمي و توجه به كيفيت پژوهش آن را پشتوانه آموزش براي اساتيد دانشگاه قلمداد نمود. در پايان اين جلسه دكتر مهري پريرخ استاد علم اطلاعات و دانش شناسي دانشگاه فردوسي مشهد به تشريح وب سايت انگليسي دانشگاه كه نسخه مديريت وي طراحي و رونمايي گرديد پرداخت. در همين راستا از تلاش همكاران مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات و روابط عمومي دانشگاه كه در اين پروژه شركت داشته اند قدرداني شد.

40038

40040

40032

40031

40030

40029

40025

40024

40023

40039

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار