معرفی کتاب : مبانی بیوفیزیک

ارسال شده در تاریخ :
معرفی کتاب : مبانی بیوفیزیک

کتاب مبانی بیوفیزیک تالیف دکتر محمد رضا حسین دخت و دکتر جمشیدخان چمنی در تابستان 1395 در 300 صفحه و با قطع وزیری توسط  انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.

مسائل ذیل در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است :

مبانی بیوفیزیک یکی از دروس الزامی اغلب رشته‌های زیست شناسی و روش‌های بیوشیمی‌ بیوفیزیک و یکی از دروس اختیاری رشته شیمی بعضی از دانشگاه‌هاست. ضرورت وجود مرجعی فارسی که در حد امکان سرفصل‌های این دروس را پوشش دهد، سبب نگارش کتاب حاضر است

که در 9 فصل شامل ساختارهای ماکرو مولکولهای زیستی، بیوفیزیک غشاء، بیوفیزیک پرتوهاف میکروسکوپ الکترونی، طیف سنجی، مقدمه ای بر فزرآیندهای انتقالی ، ته نشینی، الکتروفورزو پیوند شدن لیگاندهای کوچک به ماکرومولکول تألیف و ارائه شده است.

تصویر جلد کتاب در ابعاد بزرگتر

book.biu

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار