تفاهم نامه همكاری دانشكده علوم رياضی و مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برای ارائه دروس مشترک دو دانشكده

ارسال شده در تاریخ :
تفاهم نامه همكاری دانشكده علوم رياضی و مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برای ارائه دروس مشترک دو دانشكده

تفاهم نامه همكاري بین دانشكده علوم رياضي و دانشکده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد، درخصوص نحوه ارائه دروس سرويسی و مشاركت هردو دانشكده دربهبود كيفی دروس ارائه شده امضا شد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، اين تفاهم نامه در روز شنبه 2 بهمن ماه به امضاء دكتر سهيلي، رئيس دانشكده علوم رياضي و دكتر رجبي، رئيس دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد رسيد.

گفتني است، مقدمات عقداين تفاهم نامه، در آبان ماه ۱۳۹۵ با برگزاري يك جلسه هم انديشي در دانشكده علوم رياضي فراهم شد که در جلسه مذكور دو طرف توافق نمودند، پس از تعيين اعضاي كارگروه مشترك وبررسي كليات موارد همكاري، اين تفاهم نامه به امضا برسدو در جلسه روز شنبه دوم بهمن ماه این تفاهم نامه به امضای طرفین رسید.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار