هرمنوتيك فهم و تفسير هرمنوتيكی قرآن

ارسال شده در تاریخ :
هرمنوتيك فهم و تفسير هرمنوتيكی قرآن

در هفته هرمنوتيك كه از 23 تا 27 ارديبهشت ماه 1396 در دانشكده الهيات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار مي شود اساتيد پيرامون مباحث مختلف مربوط به "هرمنوتيك" به بيان ديدگاه هاي خود پرداخته و سپس به پرسش هاي مخاطبان پاسخ خواهند داد.

دكتر آزاد عضو هيات علمي گروه معارف دانشكده الهيات و معارف اسلامی با موضوع "هرمنوتيك فهم و تفسيرِ هرمنوتيكي قرآن" و با طرح پرسش هايي نظير: چرا از "هرمنوتيك فهم و تفسير قرآن" سخن ميگوييم ؟ و اينكه "هرمنوتيك" چيست؟ و چه تفاوتي با "سنت تفسير قرآن" دارد؟ و چه رهيافت هاي "هرمنوتيك فلسفي" بر "تفسير قرآن" داشته است؟ به طرح موضوع مورد نظر پرداخت.

وي بدست آوردن "شيوه صحيح متن" كه يك نوع تامل فلسفي در ماهيت "فهم" هست را از كاربردهاي هرمنوتيك دانسته و بيان كرد كه از "مولف محوري" و "امكان فهم"  و "وجود معنايي غير از شما" و "استقلال متن" از مهم ترين مسائل مورد اختلاف هرمنوتيك و سنت تفسير قرآن مي باشد.

در اين بين از "خطا ناپذيري متن" و "پايان ناپذير بودن فهم" و "علم الموهبه" به عنوان مباني خاص سنت تفسير قرآن و از "گريز از تفكر ماورايي" و "امكان تحقق فهم برتر از مولف" به عنوان مباني خاص هرمنوتيك نام برد.

دكتر آزاد به اين كه مهم ترين هدف هرمنوتيك فلسفي ، "گشودن راه جديد براي طرح پرسش هاي مغفول مانده" اشاره كرد و گفت كه تفاوت بين نظريه هرمنوتيكي و فلسفي در اين است كه فلسفه به دنبال تحليل اَشكال مختلف فهم است بدون داوري درباره صحت كه سقم آن در حاليكه نظريه هرمنوتيكي به دنبال رسيدن به فهم صواب است و در اين بين  به سخن "هرسنماير" كه بين روش "هرش" و "گادامر" داوري كرده است، اشاره اي كرد.

سپس به معرفي مهم ترين رهيافت هاي هرمنوتيك بر سنت تفسير قرآن پرداخت كه مهم ترين آنها "سياليت تفسير و روش هاي تفسيري"، "تاثير مفسر و ويژگي هاي شخصي او بر تفسير"، "مسبوق به پيش فرض بودن تفاسير" ، "نماد بودن الفاظ قرآن براي معاني نه نشانه و ابزار بودن" و غيره مي باشد.

لازم به ذکر است هفته "هرمنوتيك" به همت انجمن علمي گروه فلسفه دانشگاه فردوسي مشهد در دانشكده الهيات و معارف اسلامی شهيد مطهري برگزار می شود.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار