کارگاه آموزشی توجیهی پروژه بازطراحی سازمان تفصیلی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
کارگاه آموزشی توجیهی پروژه بازطراحی سازمان تفصیلی دانشگاه فردوسی مشهد

پروژه بازطراحی سازمان تفصیلی دانشگاه فردوسی مشهد از ابتدای سال 1396 در دستور کار حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع قرار گرفته است.

در مرحله نخست این پروژه ماموریت های کلیه واحدهای دانشگاه تدوین و به تصویب هیات رییسه دانشگاه فردوسی مشهد رسید. در ادامه پروژه با استفاده از نتایج پروژه مستندسازی فرایندها پیش نویس بیش از 800 کاربرگ برای احصاء و اعتبار بخشی وظایف موجود شاغلان دانشگاه تهیه و جهت تکمیل طی روزهای آتی در اختیار تمامی شاغلان قرار خواهد گرفت.

با توجه به اهمیت این مرحله و به منظور تسریع تکمیل اطلاعات کارگاه آموزشی - توجیهی نمایندگان واحدهای دانشگاه در تاریخ 18 تیر ماه 1396 برگزار گردید و نحوه تکمیل اطلاعات کاربرگ ها تشریح شد.

نتایج حاصل از این مرحله پس از اعتبارسنجی نهایی، مبنای برآورد تعداد شاغلان، گروه بندی وظایف، تعریف پست ها ی سازمانی و در انتها تهیه شناسنامه شغل برای هر پست سازمانی خواهد بود.

800264

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار