بورس تحصیلی بنیاد دانشگاهی فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد به دانشجویان ورودی آزمون سراسری سال 1396

ارسال شده در تاریخ :
بورس تحصیلی بنیاد دانشگاهی فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد به دانشجویان ورودی آزمون سراسری سال 1396

بنیاد دانشگاهی فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد در راستای یکی از اهداف خود که ارتقای سطح علمی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد، جهت جذب داوطلبان با استعداد و نخبه آزمون سراسری دانشگاه‌ها، بورس‌های تحصیلی را به کلیه دانشجویان برتر دانشگاه به شرح زیر اختصاص داده است.

1- داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی رشته های مهندسی با رتبه زیر 500 کشوری با مبلغ بورس ماهیانه 3:500000  ریال (سه میلیون و پانصد هزار ریال ) به مدت 4 سال تحصیلی

2- داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی رشته های غیرمهندسی با رتبه زیر 2500 کشوری با مبلغ بورس ماهیانه 3:500000 ریال (سه میلیون و پانصد هزار ریال)به مدت 4 سال تحصیلی

3- داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی با رتبه زیر 2500 کشوری با مبلغ بورس ماهیانه 3:500000 ریال (سه میلیون و پانصد هزار ریال) به مدت 4 سال تحصیلی

4- داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی با رتبه زیر 250 کشوری با مبلغ بورس ماهیانه 2:500000  ریال ( دو میلیون و پانصد هزار ریال) به مدت 4 سال تحصیلی

5- داوطلبان گروه آزمایشی زبانهای خارجی با رتبه زیر 250 کشوری با مبلغ بورس ماهیانه 2:500000  ریال  ( دو میلیون و پانصد هزار ریال) به مدت 4 سال تحصیلی

بنیاد دانشگاهی فردوسی د انشگاه فردوسی مشهد

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار