ابقا مدير برنامه ريزی و توسعه آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
ابقا  مدير برنامه ريزی و توسعه آموزشی دانشگاه  فردوسی مشهد

در حکمی که از سوی دكتر كافي، رئيس دانشگاه فردوسي مشهد صادر شد، دكتر محمدرضا آهنچيان، استاد گروه آموزشی علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت مدير برنامه ريزی و توسعه آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد ابقا شد.

در این حکم آمده است :

بنا به پيشنهاد معاون محترم آموزشي دانشگاه، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي در سمت مدير برنامه‌ريزي و توسعه آموزشي دانشگاه ابقا مي شويد. توفيق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.

دكتر محمدرضا آهنچيان استاد گروه آموزشی علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که در کارنامه علمی خود 12 دوازده کتاب تالیفی و پنجاه و سه مقاله علمی – پژوهشی و ارائه و چاپ بیش از یکصد مقاله دارد.

دكتر محمدرضا آهنچيان استاد گروه آموزشی علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که در کارنامه علمی خود 12 دوازده کتاب تالیفی و پنجاه و سه مقاله علمی – پژوهشی و ارائه و چاپ بیش از یکصد مقاله دارد.

مدیریت گروه آموزشی علوم تربیتی در سالهای 88 الی 90 ، مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه در سالهای 84 الی 86 ، معاون آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه در سالهای 81 الی 83 ، معاون پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه در سالهی 74 الی 77 و مدير برنامه ريزی و توسعه آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 94 تاکنون از سوابق اجرایی دکتر دكتر محمدرضا آهنچيان می باشد.

 

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار