مدير حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شد

ارسال شده در تاریخ :
مدير حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شد

دكتر محمد كافی، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمی دكتر جعفر شفيعی سردشت استادیار گروه آموزشی حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد را به عنوان مدير حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب كرد.

در این حکم آمده است :

نظر به پيشنهاد معاونت محترم اداري و مالي دانشگاه و با عنايت به مراتب تعهد، تجربه و شايستگي هاي جناب عالي به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال به عنوان مدير حقوقي دانشگاه منصوب مي شويد. انتظار اين است كه در كنار وظايف جاري آن مديريت، با مساعدت دانشكده حقوق و علوم سياسي و تك تك همكاران حقوقي با ارائه راه حل هاي حقوقي كليه واحد هاي دانشگاه را در انجام وظايف خود كمك نماييد.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار