برگزاری سومين جلسه شورای نظارت و ارزيابی راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری سومين جلسه شورای نظارت و ارزيابی راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد

سومين جلسه شوراي نظارت و ارزيابي راهبردی دانشگاه با حضور دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر هاشمی معاون آموزشی دانشگاه، دکتر لگزیان معاون برنامه ریزی و توسعه منابع  و ساير اعضا در دفتر رئیس دانشگاه برگزار گرديد.

در اين جلسه که با در خصوص مدل طراحي شده توسط معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع دانشگاه جهت ارزيابي جامع بخش هاي مختلف دانشگاه با رويكرد فرايند محور بحث و بررسي گرديد.

همچنين با توجه به مصوبه جلسه قبل شوراي نظارت و ارزيابي راهبردي دانشگاه فردوسی مشهد‏، نتايج مرحله نخست نظام ارزيابي جامع دانشگاه شامل ارزيابي فرايندهاي اصلي در سطح اول سلسله مراتب سازماني (معاونت هاي آموزشي و پژوهش و فناوري دانشگاه) ارائه گرديد.

800815

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار