برگزاری جلسه هماهنگی برای اجرای كارراهه در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری جلسه هماهنگی برای اجرای كارراهه در دانشگاه فردوسی مشهد

جلسه هماهنگي براي اجراي كارراهه ویزه اعضای هیئت علمی دانشگاه، با حضور معاون آموزشی دانشگاه و معاونان آموزشي و نمايندگان جذب دانشكده های دانشگاه ، روز يكشنبه 6 آبان ماه 96 در سالن شوراي سازمان مركزي دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در ابتداي این جلسه دكتر هاشمي معاون آموزشی دانشگاه ، نكاتي را در خصوص كارراهه و ارتباط آن با سند راهبردي دانشگاه بيان كرد.

سپس دكتر آهنچيان مدیر برنامه ریزی و توسعه منابع آموزشی دانشگاه هدف و روش تهيه كار راهه و انتظارات از معاونان دانشكده ها را بيان كرد.

در ادامه این جلسه كارراهه با تاكيد بر 3 سطح نخستين، مياني و عالي مطرح و نقش مديريت برنامه ريزي و توسعه آموزش در مراحل طراحي و اجراي كارراهه بررسي شد و دكتر مه پيكر، مباني تدوين كارراهه را ارائه نمود.

در پايان این جلسه مقرر شد كارگاه هاي آموزشي براي آشناسازي مشاوران كارراهه در دانشكده های دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شود.

800875

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار