انتخاب عضو هيأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان ويراستار در تيم نويسندگان گزارش ششم تغيير اقليم جهانی

ارسال شده در تاریخ :
انتخاب عضو هيأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان ويراستار در تيم نويسندگان گزارش ششم تغيير اقليم جهانی

خانم دكتر آذر زرين استاديار گروه جغرافياي دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان ويراستار (Review Editor) ششمين گزارش ارزيابي تغييرات اقليمي جهاني كه توسط هيأت بين الدول تغيير اقليم (IPCC) منتشر خواهد شد، انتخاب شد.

به منظور تهيه گزارش يادشده، تعداد ٢٨٥٨ متخصص از سوي ١٠٥ كشور جهان، به عنوان كانديداي عضويت در گروه نويسندگان به IPCC معرفي شدند و در نهايت هيات بين الدول تغيير اقليم از ٧٢١ متخصص از ٩٠ كشور جهان دعوت نموده است تا در تهيه گزارش ششم مشاركت نمايند. افراد انتخاب شده در قالب سه گروه كاري IPCC كار گسترده و مداومي را از تابستان ٢٠١٨ آغاز خواهند نمود و در نهايت نسخه اوليه گزارش را در سال ٢٠٢١ جمع بندي نموده و گزارش تحليلي و نهايي را در اوايل سال ٢٠٢٢ منتشر خواهند ساخت.

شايان ذكر است كه اولين گزارش IPCC به دنبال آغاز دغدغه هاي جهاني در رابطه با تغييرات اقليمي و مسئله گرمايش جهاني در سال ١٩٩٠منتشر شد و به تدريج سري گزارش هاي يادشده به مهمترين و جامع ترين ارزيابي جهاني در رابطه با تغييرات اقليمي و جنبه هاي مختلف وقوع آن بر روي سياره زمين مبدل شده است. در اين گزارش ها شرايط حال حاضر جهان و وضعيت سياره زمين تا پايان قرن بيست و يكم با در نظر گرفتن سناريوهاي مختلف اقليمي مورد بررسي و ارزيابي قرار خواهد گرفت.

Azar_ZARRIN

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار