تفاهم نامه همکارى میان دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه تربیت معلم چین

ارسال شده در تاریخ :
تفاهم نامه همکارى میان دانشگاه فردوسی مشهد و  دانشگاه تربیت معلم  چین

دکتر کافى رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و هیئت همراه درادامه حضور در کشور چین ،  روز دوشنبه 23 اسفند ماه 1395 در دانشگاه تربیت معلم شان سى کشور چین حضور ىافت و با مسولین اىن دانشگاه همچنین مدیر و اعضاى مرکز مطالعات خاورمىانه و اتاق ایران شناسى دىدار نمود که در پاىان تفاهم نامه همکارى مىان دو دانشگاه درحوزه ایران شناسى امضا شد.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و هیئت همراه همچنین در روز سه شنبه 24 اسفند ماه 1395 از دانشگاه هوافضاى چىن NUAA در شهر نانجىنگ بازدید نمود.

در این دیدار معاون دانشگاه و مدیر برنامه هاى بین المللى دانشگاه هوافضاى چىن درخصوص همکاری هاى دو جانبه و اعزام دانشجویان واساتید دانشگاه فردوسى مشهد براى برنامه مبادله دانشجو و تحقیقات مشترک و کارگاه هاى تحقیقاتى توضیحاتى ارائه دادو در پایان این دیدار و مذاکرات شرکت چند تن ازدانشجوىان تکمىلى دانشگاه و اعضاى هىات علمى براى تابستان آینده مورد توافق قرار گرفت.

600418

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار