نوزدهمين دوره آزمون جامع پايانی(بورد) دكتری تخصصی دانشكده دامپزشكی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
نوزدهمين دوره آزمون جامع پايانی(بورد) دكتری تخصصی دانشكده دامپزشكی دانشگاه فردوسی مشهد

نوزدهمين دوره آزمون جامع پاياني(بورد) دكتري تخصصي دانشكده دامپزشكي و هفتمين دروه آزمون جامع پاياني دكتري تخصصي پرديس بين الملل دانشگاه در دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

نوزدهيمن دوره آزمون جامع پاياني (بورد)دوره هاي دكتري تخصصي داخلي دام هاي بزرگ،كلينيكال پاتولوژي، پاتـــولـــوژي ،بهداشت مواد غذايي، بافت شناسي مقايسه اي ، انگل شناسي دامپزشكي و فيزيولوژي، باكتري شناسي ، جراحي دامپزشكي ،بيوتكنولوژي وهمچنين هفتمين دوره آزمون جامع پاياني دوره هاي دكتري تخصصي بهداشت مواد غذايي و پرديس بين الملل با حضور دكترافشين رئوفي استاد دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران به عنوان نماينده گروه دامپزشكي وزارت علــوم تحقيقــات و فنــاوري و هيات هاي ممتحنه در روز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه 1396 در دانشكده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گرديـــد.

800030

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار