اختصاص بورس‎های تحصيلی بنياد دانشگاهی فردوسی ويژه دانشجويان ورودی‎ سال 1396

ارسال شده در تاریخ :

بنياد دانشگاهي فردوسی در راستای يكی از اهداف خود كه ارتقای سطح علمي و آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد براي جذب داوطلبان مستعد و نخبه آزمون سراسري سال 1396 دانشگاهها، بورسهاي تحصيلي اختصاصي را به كليه دانشجويان برتر دانشگاه به شرح زير اختصاص داده است.

داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني رشتههاي مهندسي با رتبه زير 500 كشوري

داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني رشتههاي غيرمهندسي با رتبه زير 2500 كشوري

داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي با رتبه زير 2500 كشوري

داوطلبان گروه آزمايشي علوم انساني با رتبه زير 250 كشوري

داوطلبان گروه آزمايشي زبانهاي خارجي با رتبه زير 250 كشوري

كليه دانشجويان وروردي 1396 دانشگاه فردوسی مشهد كه طبق مشخصات بالا داراي شرايط بورسيه شدن ميباشند توسط مديريت آموزشي دانشگاه به بنياد دانشگاهي فردوسي معرفي خواهند شد.

مديریت برنامه ريزي و توسعه آموزش دانشگاه فردوسی مشهد

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

.

.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار