فراخوان پذيرش مقاله برگزاری دومين كنفرانس ملی آب و هواشناسی ايران در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

Sncci

دومين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران، در تاريخ 19 ارديبهشت ماه سال 13۹۷، در محل پرديس دانشگاه فردوسي مشهد، توسط گروه جغرافياي اين دانشگاه برگزار خواهد شد. دبيرخانه دومين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران، از كليه اساتيد، پژوهشگران، متخصصان، دانشجويان و علاقمندان به رشته آب و هواشناسي و حوزه هاي مرتبط دعوت مي نمايد تا مقالات خود كه حاوي آخرين يافته ها و دستاوردهاي علمي در زمينه هاي موضوعي كنفرانس مي باشد را حداكثر تا تاريخ 10 اسفندماه 1396 از طريق سايت كنفرانس (https://sncci.um.ac.ir) ارسال فرمايند. محورهاي كنفرانس به شرح زير مي باشد:

تغييرات آب و هوايي در ايران (آشكارسازي، آثار و پيامدها، آسيب پذيري، كاهش آثار سوء و سازگاري)

ايران و معاهدات بين المللي تغييرات آب و هوا - (ارزيابي سياستگذاري هاي مبتني بر تغييرات آب وهوا)

آب و هواشناسي كاربردي (كشاورزي، حمل و نقل، معماري، پزشكي، گردشگري و ...)

مدل سازي آب و هوا - پيش بيني زير فصلي (S2S)، فصلي و بلندمدت

آب و هواشناسي و چالش هاي محيطي ايران "محور ويژه كنفرانس"

طرح نظريات جديد و نظريه پردازي در آب و هواشناسي

آب و هواشناسي همديدي و ديناميك (خاورميانه و ايران)

مخاطرات جوي و پديده هاي آب و هوايي فرين

آب و هواشناسي ماهواره اي

آب و هواشناسي شهري

آب و هواشناسي ديرينه

هيدرواقليم

دبيرخانه كنفرانس: مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده ادبيات و علوم انساني،

گروه جغرافيا، دبيرخانه دومين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران.

تلفن: 38806746-051

دورنگار: 38807060-051

نشاني الكترونيكي: https://sncci.um.ac.ir

پست الكترونيكي: sncci@um.ac.ir

.

.

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار